(Nikoli pouze) Školné naruby

neděle 25. červenec 2010 18:59

Otevřený dopis ministru financí aneb

(Nikoli pouze) Školné naruby

Toto zamyšlení jsem měl připraveno dříve, ale odložil jsem ho. Poslední
návrh pana Kalouska požadovat od ministra školství vrácení tří miliard z
letošního rozpočtu mě přiměl k tomu, abych zamyšlení rozšířil a poslal mu ho
jako otevřený dopis.
Při projednávání rozpočtu patří k nejdůležitějším položkám financování
školství a zejména vysokých škol. V důsledku více než půlstoleté
neschopnosti našich národohospodářů zabezpečovat finančně školství,
zdravotnictví, kulturu a jiné oblasti z dříve tak zvané nevýrobní sféry jsou
tyto trvale podfinancovány. Alarmující pokles prestiže českých vysokých škol
ve srovnání s vyspělými zeměmi si vynucuje kroky k zalepení alespoň těch
nejhorších děr pro jejich materiální a personální zajištění.

Jako jedna ze součástí komplexu nástrojů je navrhováno placení
školného. O jeho nezbytnosti nejsou ve stávající koalici zásadní rozpory.
Jedním z těch vážnějších je otázka způsobu jeho placení. Většina se domnívá,
že by mělo jít o tzv. odložené školné. Někdejší ministr financí v
Topolánkově vládě a současný ministr financí ve vládě Nečasově ing. Miroslav
Kalousek je rozhodným odpůrcem odloženého školného, protože by řešení
současné už katastrofální ekonomické situace vysokých škol oddálilo o celou
řadu let. Má pravdu, ale nebere v úvahu, že i mezi tzv. „sockami“, jak mnozí
studenti své kolegy z rodin s průměrnými a nízkými příjmy rádi nazývají, je
mnoho velmi talentovaných mladých lidí, kterým by bezprostřední placení
školného už i tak velmi nákladné studium na vysokých školách znemožnilo.

Placení školného je možno řešit různými způsoby. Hlavním
ukazatelem by měly být možnosti jednotlivých uchazečů. Jsou takoví, pro
které je navrhované školné nižší než jejich kapesné. U těch by odložení
školného nemělo připadat v úvahu. Studenti pocházející ze středních vrstev
by mohli školné platit ve většině případů rovněž průběžně. Studenti z rodin
s průměrnými a podprůměrnými příjmy by platili odložené školné. Navíc by ti
z nich, kteří budou vykazovat mimořádné studijní úsilí a výsledky, měli
dostávat prospěchové stipendium.

Své zamyšlení jsem nazval Školné naruby. Vzhledem k tomu, že se
naše vysoké školy skutečně nacházejí po finanční stránce ve velmi svízelné
situaci, je potřeba najít zdroje financí bezprostředně. Řeči o tom, že
peněz je dost, jen se s nimi neumí hospodařit, pomíjejí skutečnost, že do
našeho školství, stejně jako do zdravotnictví, přitéká z HDP v průměru o
třetinu méně prostředků než ve většině vyspělých zemí.

Jednou z reálných možností je retroškolné, tedy školné, placené dodatečně.
Potíž spočívá v tom, že jen málokdo z absolventů vysokých škol z
předcházejících desetiletí bude ochoten přistoupit na to, že by měl ze svého
nadprůměrného platu, kterého dosáhl i díky svému vzdělání, aniž jakékoliv
školné platil, dočasně odvádět ve prospěch našeho školství řekněme 1% ze
svého platu do doby, než bude naše ekonomika schopna financování školství
plně zabezpečit.

Pro „povinné“, tedy lidi s příjmem převyšujícím dvoj- či
trojnásobek průměrného platu, by to neznamenalo žádnou větší zátěž, zato by
je mohlo hřát vědomí, že zvýšená kvalita škol bude velmi přispívat i
intelektuálnímu a odbornému rozvoji jejich dětí, vnoučat a pravnoučat.
Retroaktivní školné by mohlo pro nejbližší léta pomoci zabrzdit
přetrvávající úpadek našeho školství. To ovšem jen za předpokladu, že by se
nestalo důvodem ke snižování jeho financování ze státního rozpočtu.

Proč nyní doplňuji své zamyšlení o Nikoli školné pouze naruby?
Pan ministr financí si spočítal, že k udržení plánovaného letošního schodku
je nezbytné vrátit do státní kasy kolem 10 miliard korun. To je rozumné.
Podivné je na tom to, že více než čtvrtinu z toho má vrátit školství, které
všechny strany, včetně té Kalouskovy, před volbami označovaly za největší
prioritu. Zato armáda se má na zahojení rozpočtu podílet pár miliony. Že by
se rozpomněl na to, že byl dlouholetým ekonomickým náměstkem ministra
obrany?

Pane ministře, vaše současné působení v čele Ministerstva
financí je rozporuplné. Na jedné straně, což je chvályhodné, se ze všech sil
snažíte zbrzdit téměř katastrofální růst našeho zadlužování na uzdě, na
kterém jste se jako ministr financí Topolánkovy vlády velkou měrou podílel.
Na druhé straně některé prostředky, které chcete využívat, se stanou brzdou
rozvoje naší ekonomiky v budoucnosti. Omezování podpory školství patří k těm
nejhorším z vašich plánů. Zaměřujete se jen na to, co přinese bezprostřední
efekt. Stále odmítáte starou pravdu, že investice do vědy a vzdělání se
vracejí v průměru desetinásobně, což je několikrát více než investice do
ostatních odvětví hospodářství. Kde jsme mohli být, kdyby před dvěma
desetiletími Václav Klaus jako ministr financí neprohlásil, že nejvíce je
potřeba zaplatit bankovní úředníky, protože je po nich poptávka. Až bude
poptávka po učitelích, budou i oni řádně zaplaceni. Poptávka je po nich už
dávno, ale pro některé studenty v důsledku nízkých platů jsou jejich učitelé
stále jen „socky“. I Vy na tom nepřijatelném stavu máte velký podíl.
Důsledkem je úpadek úrovně vzdělanosti a zejména morální úrovně mladé
generace.

Podobný efekt pro naši budoucnost bude mít plánované omezení
podpory pro druhé a třetí dítě i v těch rodinách, které se živí poctivě a
odvádějí daně. Je rozumné zrušit podpory těm rodinám, které dlouhodobě
odmítají pracovat a žijí z přídavků na děti. To jste měl prosadit už v
Topolánkově vládě. Avšak vzít podporu i řádným mladým rodinám znamená
snížení porodnosti už v blízké budoucnosti.

Při rozdělování omezených finančních prostředků je nutno začít
šetřit především tam, kde dochází k plýtvání v miliardových částkách, jako
jsou dotace v dopravě či v přemrštěných armádních zakázkách.Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

školství, kultura, politka.

Pedagog ve výslužbě; předseda Společnosti středoškolských pedagogů.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora